Inloggen

Uw vordering in goede handen

Voordat u uw vordering aan ons ter incasso overdraagt, verdient het de aanbeveling dat u uw debiteur een aanmaning/ingebrekestelling stuurt. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen. U weet dan dat de laatste sommatie voor overdracht voldoet aan alle mogelijke vereisten die de Wet voorschrijft om bijvoorbeeld aanspraak op de vergoeding van rente en (incasso)kosten te kunnen maken.

Aanleveren opdracht

U kunt uw opdracht bij ons aanleveren per post of e-mail, vergezeld van de kopieën van de betreffende facturen en correspondentie. Wilt u uw zaak eerst nog met ons doorspreken? Maak dan een afspraak. U kunt met de button hiernaast ook direct een vordering indienen.

Als u voor de eerste keer een vordering uit handen geeft, zijn uw Algemene Voorwaarden of Leveringsvoorwaarden ook van belang. Stuur een uittreksel van de Kamer van Koophandel en uw Algemene- en/of Leveringsvoorwaarden mee, zodat wij de schuldenaar op basis van de juiste toepasselijke voorwaarden kunnen aanschrijven.

Proces incassotraject

Als u een vordering aan ons ter incasso uit handen geeft, dan sturen wij u daarvan omgaand een bevestiging met vermelding van het dossiernummer, zodat we u met eventuele vragen snel kunnen helpen.

Indien alle relevante gegevens bij de opdracht zijn ontvangen, wordt op de dag van ontvangst van uw opdracht de eerste sommatie aan uw debiteur verzonden. Deze krijgt daarbij een korte termijn om te betalen of een eventueel bezwaar tegen de vordering gemotiveerd kenbaar te maken.

U kunt er ook voor kiezen om de sommatie door een deurwaarder per exploot te laten doen. In dat geval is het uw debiteur direct duidelijk dat u werk maakt van invordering. De deurwaarder zal dan meteen ter plekke een inschatting maken van de situatie en de verhaalsmogelijkheden van uw debiteur. Bij vorderingen boven de € 5.000 wordt doorgaans per exploot gesommeerd.

Als na de eerste sommatie niet wordt gereageerd, zal een tweede sommatie worden verzonden en indien gewenst wordt er telefonisch contact gezocht met uw debiteur. Hierbij wordt gesommeerd tot omgaande betaling en wordt aangekondigd dat bij uitblijven van betaling tot dagvaarding kan worden overgegaan. Tegelijkertijd ontvangt u dan een brief met de vraag of u wilt dat wij uw debiteur dagvaarden. In dat geval is een voorschot nodig ter dekking van de vooraf te maken kosten. Op grond van onze beroepsregels is het ons niet toegestaan om kosten als griffierecht voor u voor te schieten. Het voorschot wordt later met u verrekend. Na uw akkoord wordt de debiteur gedagvaard. Daarmee start de procesfase.

Procesfase

Wij kunnen voor u de gehele gerechtelijke procedure verzorgen. Vooraf adviseren wij u als het naar ons inzicht niet verstandig is om te procederen. Dat kan gebeuren als u juridisch niet sterk genoeg staat (bijvoorbeeld een gebrek aan bewijs of getuigen) of als het betalingsvooruitzicht aan de kant van uw debiteur een te groot risico inhoudt om een kostbare procedure te starten.

Nadat een (toewijzend) vonnis is verkregen, leggen wij dat langs alle wettelijke wegen ten uitvoer om uw vordering daadwerkelijk te verhalen. Daarmee start de executiefase.

Kosten verhalen

In principe vorderen wij alle kosten op uw debiteur, maar het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of u die kosten daadwerkelijk op de debiteur mag verhalen en als de kosten niet verhaald kunnen worden blijven ze voor uw rekening. De dossier- en bureaukosten (€ 46,75 excl. btw) zijn overigens nooit verhaalbaar en blijven dus altijd voor uw rekening.

Meer tariefinformatie kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en worden op aanvraag gestuurd.

Waarborgen

Wij zijn als gerechtsdeurwaarder aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders te Den Haag (KBvG). Bij al onze werkzaamheden zijn wij gebonden aan de Wet en de Verordeningen van die Beroepsorganisatie, zoals gedragscode, toezicht, tuchtrechtspraak, organisatie, administratie etc.

Bovendien staan wij onder voortdurend toezicht van het Bureau Financieel Toezicht van het Ministerie van Justitie. Dat bureau houdt onder meer toezicht op de veiligstelling van voor u ontvangen gelden, die worden beheerd op zogenaamde derdengeld-rekeningen, bedoeld in artikel 19 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Deze waarborgen zijn voor u van belang en vindt u doorgaans niet automatisch bij de algemene aanbieders van incassowerkzaamheden en juridische dienstverleningen. Dit biedt u extra zekerheid bij de inschakeling van Reijn Retro.

Contact

Altijd bereikbaar

Contact

Ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur
Willem II Straat 33-35, 5038 BC Tilburg

Postbus 737
5000 AS Tilburg

Tel.: 013 - 5838080
Ma. t/m vr.: 9:00 - 12:00 en 13:00 - 16:30
Fax: 013 - 5434359

Plan uw route